top of page

Mục tiêu của ICY Toolkit - ICYT

Nâng cao năng lực của các tổ chức thanh niên thông qua cơ chế hoạt động, các chương trình triển khai và vận hành tổ chức.

Nâng cao năng lực của thanh niên khi tham gia vào các hoạt động xã hội bằng các công cụ đánh giá năng lực cá nhân, năng lực tương tác trong trong cộng đồng thanh niên phát triển tích cực.

Ngoài ra công cụ này còn cung cấp ngân hàng các phương pháp và công cụ, hướng dẫn thực hiện các hoạt động thanh niên, hoạt động nhóm, vận hành của tổ chức

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Các giai đoạn 

 

ICY Toolkit bao gồm 4 giai đoạn:

1. Self-aware 

 • Interpersonal

 • Organize

 

2. Plan / Develop

 • Training/ Learning

 • Practice

 • Observe/Feedback

 

3. Implement

 • For Personal

 • Peer to Peer

 • Mentor - Mentee

 • For Organize

 • Tư vấn đồng đẳng

 

4. Improve

 • Reflection

 • Repeat

Fig1.2-01.png

Tiếp theo là gì? 

bottom of page