top of page

ICY Toolkit - ICYT là gì?


Công cụ ICYT giúp các tổ chức xã hội phục vụ thanh niên phản ánh các hoạt động vận hành và chương trình nội bộ của chính họ nhằm nâng cao chất lượng các chương trình và nội dung hoạt động.


 

ICY TOOLS - ICYT

Để phát triển ICYT, ICT đã nghiên cứu nhiều công cụ đánh giá và các chương trình phát triển thanh niên, tổ chức tham vấn với các chuyên gia và các bên liên quan trong cùng lĩnh vực. Công cụ đặt ra các tiêu chuẩn về thực tiễn tốt nhất và cung cấp các bước, ví dụ cụ thể về cách một tổ chức có thể xây dựng và vận hành các chương trình Phát triển Thanh niên cũng như nâng cao năng lực thành viên, với mục tiêu cuối cùng là cải tiến chương trình để nâng cao kết quả phát triển cho thanh niên.

​Đối tác tham vấn của chúng tôi bao gồm SENCE Center, Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng -LIN Center.

bottom of page