top of page

Tiếp theo là gì?

Sau khi hoàn thành đánh giá việc triển khai áp dụng ICYT, điều quan trọng là các cá nhân và tổ chức phải phản ánh các điểm mạnh và các lĩnh vực mà họ có thể muốn tập trung cải thiện cũng như xác định các bước cụ thể cần theo đuổi để cải thiện chương trình.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Phản chiếu - Reflection

Cá nhân hoặc tổ chức xem xét kết quả trong (Các) Mẫu đánh giá và phản ánh kết quả đó với tư cách là một nhóm. Những câu hỏi sau có thể giúp hướng dẫn quá trình phản ánh:

 

Phản ánh chung

 

 • Bạn nghĩ gì về các cấu phần / tính năng? Bạn có nghĩ rằng thông qua (Một phần) công cụ này thể hiện được hiệu quả về dịch vụ hỗ trợ mà ICY cung cấp? Nếu không, những gì còn thiếu?

 • Có điều gì về điểm số cuối cùng làm bạn ngạc nhiên không?

 

Suy ngẫm về điểm mạnh

 

 • (Các) cấu phần và (các) tính năng chương trình chính nào nổi lên là mạnh nhất?

 • Có (các) cấu phần chương trình nào nổi bật như một trong những điểm mạnh của chúng tôi không?

 • Điều gì có thể giải thích hay chứng minh cho sức mạnh của (các) tính năng chương trình này?

 • Có thể lồng ghép các thực hành dẫn đến các tính năng mạnh mẽ cho các lĩnh vực khác của chương trình hoặc các chương trình tổ chức khác không?

 

Suy ngẫm về những điểm yếu

 

 • (Các) cấu phần và (các) tính năng chính của chương trình nổi lên là yếu nhất?

 • Có (các) tính năng chương trình nào nổi bật như một điểm yếu không?

 • Điều gì có thể giải thích cho (các) tính năng của chương trình là yếu?

 • Những hành động nào có thể được thực hiện để giải quyết các tính năng yếu?

 • Những tiêu chuẩn nào là ưu tiên và cần được giải quyết đầu tiên?

 • Có lĩnh vực nào bạn làm tốt nhưng có thể dễ dàng thực hiện những thay đổi nhỏ / dễ dàng để đạt điểm cao hơn không?

 

Xây dựng và Thực hiện Kế hoạch Hành động

 

Dựa trên kết quả đánh giá, hãy xây dựng Kế hoạch hành động theo các bước dưới đây:

 

Xem xét từng cấu phần mà bạn đã cho điểm dưới trung bình và với tư cách là một ủy ban, hãy quyết định các tiêu chuẩn cho từng miền mà tổ chức muốn giải quyết.

 

Sử dụng trang tính "Kế hoạch Hành động"  để xác định hành động cần thiết, vai trò và trách nhiệm, mức độ ưu tiên và tiến trình.

 

Xác định một nhóm nhỏ sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động. Chỉ rõ vai trò của các thành viên trong nhóm.

 

Lặp lại quy trình

 

Tiến hành Đánh giá lại, lý tưởng là một năm sau Đánh giá lần đầu, và lặp lại tất cả các bước để có thể giúp chương trình của bạn đạt được kỳ vọng.

bottom of page