top of page

ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

 Đánh giá kết quả

Chúng tôi khuyến nghị rằng (Các) Mẫu đánh giá được hoàn thành theo cách thức có sự tham gia của một Ủy ban Đánh giá bao gồm 5-8 thành viên. Phương pháp đánh giá có sự tham gia nhằm kết hợp nhiều quan điểm. Các thành viên ủy ban (nên) đại diện cho chương trình bao gồm: lãnh đạo/ Founder, nhân viên quản lý/ Core team, cán bộ chương trình tham gia vào việc phân phối chương trình, và ít nhất hai cá nhân tham gia áp dụng trực tiếp công cụ này.

 

Chúng tôi coi cán bộ chương trình là bất kỳ ai có liên quan đến thiết kế, lập kế hoạch, phân phối hoặc hỗ trợ chương trình. Cán bộ chương trình có thể đề cập đến như giảng viên, điều phối viên, giám sát viên, giáo viên, huấn luyện viên, cố vấn, tình nguyện viên hoặc những người khác. 

Thanh niên tham gia bao gồm (các) cá nhân hiện đang áp dụng, tham gia hoặc mới kết thúc một chương trình thanh niên, hạng mục được áp dụng.

 

  • Đánh giá năng lực cá nhân

 

Để xác định được hiệu quả của quá trình học hỏi hay nâng cao năng lực, mỗi cá nhân cần có sự đánh giá sau thời gian thực hiện. Việc đánh giá được khuyến nghị có sự tham gia của cả người hướng dẫn, quản lý hoặc cố vấn và cá nhân người thực hiện.

Với nỗ lực và cam kết nâng cao năng lực thanh niên, ICY cùng đội ngũ hỗ trợ sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên trên hành trình trải nghiệm khám phá bản thân.

 

Liên hệ với cán bộ phụ trách hỗ trợ đánh giá của ICY 

 

  • Đánh giá năng lực tổ chức

 

Việc áp dụng ICYT thực sự đòi hỏi một tổ chức phải xem xét các hệ thống và hoạt động của mình và đảm bảo các hạng mục, phương pháp được kết hợp xuyên suốt. Phần này xem xét các hoạt động quản lý, chính sách nhân sự/ /tình nguyện viên, giám sát và đánh giá của tổ chức và đề xuất các cách bạn có thể kết hợp sự đại diện, tiếng nói và khả năng lãnh đạo của thanh niên.

 

Quản trị và Cơ cấu

Nguồn nhân lực

Quản lý / Giám sát, Đánh giá và Học hỏi Hiệu suất trong quá khứ

 

Liên hệ với cán bộ phụ trách hỗ trợ đánh giá của ICY

Tiếp theo là gì?

bottom of page