top of page

Ai nên sử dụng ICY Toolkit

Công cụ này có thể áp dụng cho bất kỳ cá nhân hay YSO (Youth Social Organize) nào tham gia hoặc có cung cấp (Các) chương trình mục tiêu hướng đến thanh thiếu niên từ 10–30 tuổi.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

My Story

ICY Toolkit được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực thanh niên và các tổ chức thanh niên, đánh giá (các) chương trình cung cấp cho thanh niên và các thực hành trong tổ chức và quản lý liên quan đến thanh niên. Nó không cung cấp một đánh giá về năng lực tổ chức tổng thể, cái mà có thể được tiến hành bằng các công cụ như Đánh giá Năng lực Tổ chức (Tool) hoặc Chỉ số Hiệu suất Tổ chức (OPI). 

Organizational Capacity Assessment (Tool), or the Organizational Performance Index (OPI).

 

Thay vào đó ICYT tập trung cung cấp các giải pháp cụ thể hỗ trợ cho việc đánh giá các chương trình đang được triển khai, tăng cường các phương pháp và công cụ hữu ích cho việc vận hành và phát triển tổ chức.
 

Các tổ chức có thể sử dụng công cụ ICY Toolkit cho một hoặc nhiều chương trình cụ thể, áp dụng cho một hoặc tất cả các chương trình nếu chúng tương đối đồng nhất. Nếu tổ chức có nhiều chương trình không đồng nhất thì nên áp dụng từng phần cho chương trình riêng biệt.

 

ICY Toolkit có thể được sử dụng bởi

 

 • Cá nhân muốn nâng cao năng lực và phát triển bản thân đặc biệt liên quan đến các hoạt động xã hội với vai trò thanh niên tích cực

 • Cá nhân muốn trau dồi các kỹ năng, nhóm kỹ năng đặc biệt liên quan đến môi trường tương tác và làm việc nhóm

 

 • Các dự án phục vụ cộng đồng

 • Modun, dự án học tập thông qua trải nghiệm, phục vụ cộng đồng

 • Chương trình phiêu lưu ngoài trời, trại hè phát triển

 • Doanh nghiệp xã hội/ social entrepreneur

 • Trung tâm đào tạo, phát triển thanh niên

 • Tổ chức thanh niên hướng đến phát triển cộng đồng trên các lĩnh vực: Giáo dục, môi trường, văn hóa, phát triển bền vững, bình đẳng giới và các lĩnh vực có sự tham gia tích cực của thanh niên

Tiếp theo là gì?

bottom of page